Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in 3 categorieën, Made by Melissa party’s en workshops, Made by Melissa partyboxen en Made by Melissa handmade producten. Indien je een bestelling plaatst, is het belangrijk dat je de voorwaarden leest van de door jou bestelde producten.

Made by Melissa party's en workshops

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever; de wederpartij van Made by Melissa; deelnemers aan onze activiteiten.
– Opdrachtnemer; Made by Melissa
– Deelnemer; persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan Made by Melissa activiteiten.
– Made by Melissa events; alle activiteiten georganiseerd door Made by Melissa.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle themafeestjes, knutselfeestjes en creatieve workshops verzorgd door Made by Melissa (de opdrachtnemer) of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door Made by Melissa (schriftelijk) bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is Made by Melissa gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Made by Melissa zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 4.3 is Made by Melissa tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering activiteiten
1. Annulering na reservering van activiteiten kan schriftelijk per e-mail geschieden.
2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een bevestigde boeking is de opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor aanvang van de bevestigde boeking is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van een bevestigde boeking is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
6. Het verminderen/ annuleren van het aantal kinderen tot 48 uur voor aanvang van het partijtje kosteloos worden gedaan. Het minimum van 6 kinderen blijft gelden dus zijn er minder dan 6 kinderen betaal je voor minimaal 6 kinderen. Bij annuleren/verminderen van aantal kinderen binnen 48 uur gelden artikel 5.4 en 5.5.

Artikel 6. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan Made by Melissa te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Made by Melissa de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling van de Made by Melissa activiteiten kan geschieden per iDeal betaling, bankoverschrijving of betaalverzoek. Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk 14 dagen voor de activiteit binnen te zijn op de bank- of gironummer ten name van Made by Melissa. Betaalverzoek kan in overleg met Made by Melissa gedaan worden. Deze wordt de dag voor de boeking verzonden en deze dient voorafgaand aan de activiteit te worden bevestigd.
2. Bij nalatigheid van betaling wordt er bij elke herinnering €12,50 in rekening gebracht.
3. Made by Melissa is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 50% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van Made by Melissa te zijn binnengekomen.
4. Made by Melissa is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een Made by Melissa activiteit geschiedt geheel op risico van de deelnemer.
2. Made by Melissa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan een door Made by Melissa georganiseerde activiteit.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Made by Melissa is beperkt tot het bedrag van de door de Made by Melissa verzekeraar gedane uitkering.
4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Made by Melissa niet aansprakelijk voor enige schade.
5. Made by Melissa is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6. Made by Melissa kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Made by Melissa of haar medewerkers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
7. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen die moedwillig aangericht worden door deelnemers worden op de dader(s) zelf verhaald.
8. Made by Melissa is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.
9. Made by Melissa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Made by Melissa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Made by Melissa niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Made by Melissa opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Made by Melissa niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Made by Melissa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers worden geacht op het met Made by Melissa overeengekomen tijdstip op de met Made by Melissa overeengekomen locatie aanwezig te zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is Made by Melissa in geen geval verplicht tot restitutie.
2. Deelnemers zijn verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf tonen van de voor de activiteit eventueel benodigde documenten.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van Made by Melissa of door Made by Melissa ingehuurde derden ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit, en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
4. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het event daardoor ernstig wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Made by Melissa van (voortzetting van) deelname aan het event worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 11. Beeld- en/of geluidsopnamen
1. Bij alle feestjes en workshops van Made by Melissa kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van de activiteiten en de bezoekers. De opnamen worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Bij deze opnamen wordt uiteraard rekening gehouden met de privacy van de aanwezige kinderen door ze zo min mogelijk met hun gezichten in beeld te brengen. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Foto en film opnames worden gebruikt op sociale media, eigen website en folders en flyer materiaal.
2. Indien de opdrachtgever/bezoeker uitdrukkelijk wenst dat er geen beeld- en/of geluidsopnames van de activiteiten worden gemaakt, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, dient hij dit voorafgaand aan de activiteit kenbaar te maken aan een Made by Melissa medewerker.
3. Made by Melissa zal nimmer beeld- en/of geluidmateriaal tegen de wens van de opdrachtgever/bezoeker verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 12. Overig
1. Zonder voorafgaande toestemming van Made by Melissa is het niet toegestaan door Made by Melissa gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van Made by Melissa

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Made by Melissa en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Made by Melissa Partyboxen

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever; de wederpartij van Made by Melissa; deelnemers aan onze activiteiten.
– Opdrachtnemer; Made by Melissa
– Deelnemer; persoon die namens opdrachtgever deelneemt aan Made by Melissa activiteiten.
– Made by Melissa events; alle activiteiten georganiseerd door Made by Melissa.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het huren van een Made by Melissa partybox (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst
1. Wijzigingen of aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts dan bindend indien door Made by Melissa (schriftelijk) bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen.
3. Indien de veiligheid van deelnemers, of medewerkers dit noodzakelijk maakt, is Made by Melissa gerechtigd de uitvoering van het programma terstond aan te passen, of te annuleren.
4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Made by Melissa zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. In geval van annulering op grond van art. 4.3 is Made by Melissa tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een, in overleg met opdrachtgever nader te bepalen, nieuwe datum.

Artikel 5. Annulering activiteiten
1. Annulering na reservering van activiteiten kan schriftelijk per e-mail geschieden.
2. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een bevestigde boeking is de opdrachtgever 0% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 6 tot 3 dagen voor aanvang van de bevestigde boeking is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 3 tot 1 dag(en) voor aanvang van een bevestigde boeking is opdrachtgever 70% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
5. Bij annulering op de dag van aanvang van het programma is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag van betreffende boeking verschuldigd.
6. Het verminderen/ annuleren van het aantal kinderen tot 48 uur voor aanvang van het partijtje kosteloos worden gedaan. Het minimum van 6 kinderen blijft gelden dus zijn er minder dan 6 kinderen betaal je voor minimaal 6 kinderen. Bij annuleren/verminderen van het aantal kinderen binnen 48 uur gelden artikel 5.4 en 5.5.

Artikel 6. Klachten en reclamaties
1. Klachten over geleverde diensten of producten dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk aan Made by Melissa te worden gemeld.
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Made by Melissa de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen.
3. Het indienen van klachten en/of reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling en reservering van de Made by Melissa partybox kan geschieden per iDeal betaling of bankoverschrijving
2. De huurprijs van een partybox bedraagt € 50. De partyboxen zijn standaard uitgerust voor 6 kinderen. Voor elk kind extra wordt € 5,- in rekening gebracht. De box is uit te breiden tot maximaal 10 kinderen. De borg voor de partybox bedraagt € 50 euro.
3. Betalingen via bankoverschrijving dienen uiterlijk 14 dagen voor het afhalen of verzenden van de partybox binnen te zijn op de bank- of gironummer ten name van Made by Melissa. Pas na betaling is de reservering definitief en worden de printdocumenten via de mail opgestuurd. Via de mail maken we een afspraak wanneer de box voor u klaar staat of verzonden zal worden.
4. Made by Melissa is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 50% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van Made by Melissa te zijn binnengekomen.
5. Made by Melissa is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De spullen in de box mogen uitsluitend gebruikt worden onder voortdurend toezicht van volwassenen. Er zitten spullen in de verkleedkist die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 3 jaar. Made by Melissa erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde spullen.
2. Eventuele aansprakelijkheid van Made by Melissa is beperkt tot het bedrag van de door de Made by Melissa verzekeraar gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Made by Melissa niet aansprakelijk voor enige schade.
4. Made by Melissa is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Made by Melissa kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Made by Melissa of haar medewerkers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
6. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen die moedwillig aangericht worden door deelnemers worden op de dader(s) zelf verhaald.
7. Made by Melissa is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van materialen uit de party box
8. Made by Melissa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Made by Melissa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Made by Melissa niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Made by Melissa opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Made by Melissa niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Made by Melissa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Verplichtingen deelnemers
1. Deelnemers worden geacht op de met Made by Melissa overeengekomen locatie aanwezig te zijn om de partybox op te halen. De box kan een dag voor het feestje opgehaald worden en deze dient een dag na het feestje weer ingeleverd te worden tenzij anders afgesproken. Buiten Haarlem kan de box verzonden worden voor €6,95. De box wordt dan verzonden in een kartonnen doos en een aantal (zware) materialen worden niet meegezonden maar alternatieven voor deze spellen staan in het draaiboek. Ook bij het verzenden geldt dat de box de dag na het feestje weer verzonden wordt via de post. Bij het niet nakomen van deze verplichting is Made by Melissa in geen geval verplicht tot restitutie en kan zelfs borg worden ingehouden als de box niet op de afgesproken tijd retour is.
2. De partyboxen worden verhuurd voor een periode van maximaal 3 dagen (dag voor het feestje, dag van het feestje zelf en de dag na het feestje dient de partybox teruggebracht te worden). Tenzij we dit zelf anders afspreken of als de box verzonden wordt via de post. Houd je ook aan de afgesproken dag/afgesproken tijdstip zodat een eventuele volgende jarige zijn/haar feestje ook kan geven. Voor iedere dag dat de verkleedkist later wordt teruggebracht, wordt € 10,- ingehouden van de borg. Indien er vanwege onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan het tijdig terugzenden of terugbrengen dan dient dit voor de afgesproken tijd doorgegeven te worden zodat er in overleg naar een oplossing gezocht kan worden.
3. De huurder is verplicht tot en zelf verantwoordelijk voor het vooraf te controleren van de partybox op compleetheid. In de box zit een checklist met alle benodigde materialen, deze wordt volledig gecheckt bij ontvangst van de box. Ontbreekt er iets of er is iets niet in orde dan dient dit ruim voor de aanvang van het feestje doorgegeven te zijn. Wordt dit pas tijdens of na het feestje doorgegeven dan kan hier geen rekening meer mee worden gehouden.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het navolgen van aanwijzingen in het draaiboek van Made by Melissa. Indien er bij terugkomst van de box spullen ontbreken of beschadigd zijn dan worden de vervangingswaarde c.q. reparatiekosten op de borg ingehouden. Is de borg niet toereikend dan zal het verschil bijbetaald moeten worden. Uiteraard houden wij in ons achterhoofd dat het hier om kinderfeestjes gaat en er wel eens een “klein ongelukje” kan gebeuren waardoor spullen beschadigd raken of kapot gaan. Het moet hier dan uitdrukkelijk gaan om normaal gebruik. Alle spullen worden bij het ophalen en terugbrengen van een partybox gecontroleerd.
5. De kleding wordt door Made by Melissa gereinigd. Je hoeft ze dus niet zelf te wassen. Alle overige spullen dienen uiteraard wel schoon ingeleverd te worden. Als de box niet schoon en netjes wordt ingeleverd dan wel teruggezonden is Made by Melissa genoodzaakt € 15 euro in te houden van de borg om de partybox weer netjes in orde te maken voor de volgende huurder.

Artikel 12. Overig
Zonder voorafgaande toestemming van Made by Melissa is het niet toegestaan door Made by Melissa gepubliceerde of verstrekte informatie over te nemen.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en geleverde diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter van arrondissement van woon- of vestigingsplaats van Made by Melissa

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Made by Melissa en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Made by Melissa Handmade Shop

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever; de wederpartij van Made by Melissa; deelnemers aan onze activiteiten.
– Opdrachtnemer; Made by Melissa
– Made by Melissa handmade; alle producten handgemaakt door Made by Melissa.

Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere levering van de Made by Melissa handmade producten (de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Alle producten in onze website is maatwerk en dit kan niet zonder reden worden terug genomen. Mits er een fout is gemaakt door Made by Melissa.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, retourkosten zijn voor de consument.
4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
6. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
7. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen of een vervangend product leveren. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan te zijn voor wij een product maken en verzenden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Made by Melissa; info@ made-by-melissa.nl of 06-42217559
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

open whatsapp
Hulp nodig?
hoi , Waar kunnen wij jou mee helpen? Stel je vraag gerust via whatsapp en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.